Lao động

Home/Lao động

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017  .  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. – Từ ngày 01/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội [...]

2021-07-27T15:58:18+00:00

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ mới nhất 2017. Để thuận tiện cho việc xây dựng thang bảng lương, xin gửi đến các bạn mẫu bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, bảng lương năm [...]

2021-07-27T13:17:32+00:00

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017  .  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. – Từ ngày 01/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội [...]

2019-11-30T10:45:03+00:00

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ mới nhất 2017. Để thuận tiện cho việc xây dựng thang bảng lương, xin gửi đến các bạn mẫu bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, bảng lương năm [...]

2019-11-30T08:38:34+00:00

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017  .  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. – Từ ngày 01/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội [...]

2019-01-24T11:52:25+00:00

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ mới nhất 2017. Để thuận tiện cho việc xây dựng thang bảng lương, xin gửi đến các bạn mẫu bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, bảng lương năm [...]

2019-01-24T11:27:17+00:00

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH – Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016. Hình ảnh: Thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH – Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã [...]

2017-05-17T18:23:25+00:00

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ

Mẫu bảng chấm công tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ mới nhất 2017. Để thuận tiện cho việc xây dựng thang bảng lương, xin gửi đến các bạn mẫu bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ, bảng lương năm [...]

2017-05-17T18:05:09+00:00

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017

Cập nhật mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ ngày 01/6/2017  .  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. – Từ ngày 01/6/2017 mức đóng bảo hiểm xã hội [...]

2017-05-17T17:48:20+00:00