Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?

Home/HỌC KẾ TOÁN THUẾ, Hướng dẫn định khoản - hạch toán, Tin tuyển dụng/Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?


Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế?

 Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn không ?

Theo Công văn 549 /CT-TTHT ngày 03/04/2014 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai:

“Theo các quy định trên, Công ty TNHH MTV vận tải Thịnh Phát mua 01 xe ô tô tải từ năm 2009 để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty không sử dụng bán thanh lý xe ô tô tải thì Công ty phải xuất hóa đơn GTGT theo quy định với thuế suất là 10%.

Thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản bằng số tiền thu được từ thanh lý tài sản trừ (-) giá trị còn lại của tài sản ghi trên sổ sách kế toán tại thời điểm thanh lý và các khoản chi phí được trừ liên quan đến việc thanh lý tài sản. Thu nhập từ thanh lý tài sản Công ty hạch toán vào khoản thu nhập khác, kê khai nộp thuế TNDN theo quy định.”

Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế
Theo Công văn 168/CT-TTHT ngày 05/02/2015 của Cục thuế Long an:

“+ Khi Công ty ký hợp đồng mua xe của anh Nguyễn Phước Sang là cá nhân đã qua sử dụng bán ra thì Công ty phải có giấy tờ chứng minh tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp. Công ty phải lập bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn theo mẫu số 01/TNDN ban hành theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 kèm giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Công ty và chứng từ thanh toán để làm cơ sở hạch toán tăng TSCĐ và trích khấu hao theo quy định.

+ Khi thanh lý (bán) tài sản Công ty xuất hóa đơn GTGT, kê khai thuế GTGT và hạch toán kế toán theo quy định (Nợ TK 111, 112, 131; Có 711, 3331). Đồng thời ghi giảm TSCĐ (Nợ TK 214, Nợ 811; Có 211).”

B. Thuế suất khi thanh lý tài sản cố định là bao nhiêu ?

1. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp:

Theo Công văn 757/CT-TTHT ngày 26/1/2016 của Cục Thuế TP. HN:

Trường hợp Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hoa Anh theo trình bày có chức năng kinh doanh BĐS, đang áp dụng hình thức kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng. Năm 2007 Công ty có mua 1 căn nhà (đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và có quyền sử dụng đất ở), nay Công ty có nhu cầu chuyển nhượng căn nhà trên thi khi chuyển nhượng Công ty phải lập hóa đơn bán hàng và nộp thuế GTGT với tỷ lệ 1% doanh thu. Giá đất được trừ thực hiện theo khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

Trường hợp Công ty năm 2003 có mua xe ô tô làm TSCĐ, nay muốn thanh lý xe ô tô trên thì khi thanh lý Công ty phải lập hóa đơn bán hàng và nộp thuế GTGT với tỷ lệ % trên doanh thu là 1% “

2. Đối với DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ:

– Như các bạn đã thấy theo Công văn 549 /CT-TTHT bên trên thì: Thuế suất là 10%

Bài viết : ” Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế? ”
Có thể bạn quan tâm :
Cách viết hóa đơn GTGT khi thanh lý tài sản cố định.

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
 01 Thanh lý xe ô tô Honda Civic 1.8 MT 2007 Chiếc 01 400.000.000 400.000.000
 Cộng tiền hàng:                                                                                           400.000.000
Thuế suất GTGT:   .10  %  , Tiền thuế GTGT:                                             40.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                           440.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Bốn trăm bốn mươi triệu đồng chẵn
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tê

Thủ tục thanh lý tài sản cố định- Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.
– Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

– Quyết định Thanh lý TSCĐ.
– Biên bản kiêm kê tài sản cố định
– Biên bản đánh giá lại TSCĐ
– Biên bản thanh lý TSCĐ
– Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.
– Hóa đơn bán TSCĐ
– Biên bản giao nhận TSCĐ
– Biên bản hủy tài sản cố định
– Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ

The post Thanh lý tài sản cố định có phải xuất hóa đơn, tính thuế? appeared first on Học kế toán thực tế.

2019-11-30T11:45:56+00:00

About the Author:

Kế Toán Bác Thành: Địa chỉ: 51 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội - Điện thoại tư vấn các khóa học: Phòng đào tạo: (04) 3.753.8232 - Di động: 0913.283.795 0986.300.165

Leave A Comment